این روز ها کانتینر ها(container) به دلیل بازدهی بالاتر و سبک بودنشان جایگزین ماشین های مجازی (Virtual Mashin) شده اند.
تفاوت کانتیرهاو ماشین های مجازی رو به خوبی میتوان در شکل زیر مشاهده کرد:

در حقیقت داکر وظیفه ی مدیریت یک یا چند کانتینر در کنار هم را دارد.

یعنی اینکه مینیمال ترین کانتیر را برای برنامه های شما میسازد یا اینکه کانتینر ها را با هم شبکه میکند یا ….

یک بانکی از ایمیج های مختلف هم توسط توسعه دهنده ها در سایت داکر هاب (Docker Hub) در دسترس استفاده کنندگان از داکر قرار گرفته که بسیار پر کاربرد است.

نصب داکر بر روی سرورهای ubuntu

برای نصب بر روی سرور های به اصطلاح debian به ترتیب زیر پیش می رویم:

نکته: اگر ورژن قدیمی را نصب کرده اید به این صورت پاک کنید:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

سپس دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

حالا میرسیم به نصب موتور اصلی داکر:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

اگر همه چیز درست پیش رفته باشد داکر Hello-world نصب میگردد و قابل اجرا شدن می شود:

sudo docker run hello-world

داکرفایل Dockerfile

فایل هایی با فرمت yaml یا yml هستند که به عنوان فایل کافینگ داکر مورد استفاده قرار میگیرند.

با اجرا کردن یا به اصطلاح build کردن داکرفایل داکر ایمیج (image) مورد نظر را یا از مخزن خود داکر داکر هاب (Docker Hub) یا از مخزن شخصی نصب میکند و به راحتی با یک خط دستور کانتینر ها اجرا شده و قابل استفاده هستند.

به گفته ی سایت docker.com ماهانه بیش از یک بیلیون ایمیج از سایت داکر هاب (Docker Hub) دانلود میشود که البته خب ادعای عجیبی است اما خیلی هم دور از ذهن نیست!

نحوه ی build کردن dockerfile ها:

استاندارد نامگذاری داکرفایل به این صورت هست که بدون فاصله با حرف ابتدایی بزرگ

(به این صورت: Dockerfile)

ترجیحا در همان آدرسی که داکر فایل موجود هست رفته و دستور زیر را می زنیم:

(با آپشن t- میتوانیم نام و بعد از عبارت- : – ورژن ایمیج را تعیین کنیم.)

sudo docker build . -t myapp:10.1

ایمیج داکری (Docker image)

همان طور که در قسمت داکر فایل گفته شد مرجع بزرگی از ایمیج های داکری سایت داکر هاب (Docker Hub) است.

در حقیقت می توان گفت که زمانی ما یک ایمیج داکری (Docker image) را استفاده میکنیم که بخواییم کار با داکر را شروع کنیم! (یعنی اینکه برای ساخت یک container و شروع کا با Docker باید یک ایمیج را run کنیم).

بیلد و ران کردن داکر فایل

تمامی دیتاها و کد های اپلیکیشن ، ابزارها ، dependency ها و تمامی فایل هایی که اپلیکیشن شما نیاز داره در فایلی به نام ایمیج داکری ذخیره شده .

بخواییم یک مثال جامع بزنیم ایمیج داکری (Docker image) شبیه به فایل اسنپ شات (snapshot) در ماشین های مجازی است که با اجرای آن یک ماشین مجازی (VM) اجرا می شود.

داکر کاپوز (docker compose) چیست و چگونه کار می کند؟

داکر کامپوز یکی از ویژگی های داکر است! مانند extention برای گوگل کروم .

پس واضحه که برای استفاده از داکر کامپوز نیاز هست که ابتدا داکر را بر روی سیستم خود نصب کنیم.

نحوه ی اینستال داکر کامپوز در Linux:

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

و سپس دسترسی ها را تغییر می دهیم:

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

خب بسیار عالی! حالا برای بررسی نهایی این دستور را می زنیم

docker-compose --version

تبریک میگم شما داکر کامپوز را نصب کردید.

آموزشداکر (Docker)

containerdockervirtual mashinvmداکرکانتینرماشین مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *